Title Image

Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

FÖRENINGEN FÖR GATUBARN I NEPAL, organisationsnummer 802455-9794, c/o Kjell Lundberg, Lejongapsvägen 2, 72246 Västerås, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du når oss på telefon 070-0435731 eller via mejl på info@gatubarnnepal.net

 

2. När samlar vi in dina personuppgifter och vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter i följande situationer.

– När du blir medlem i vår förening samlar vi information om namn, postnummer, ort och kontaktuppgifter.

– Om du engagerar dig ideellt hos vår förening, anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrev eller pressutskick, kontaktar oss via telefon eller e-post samlar vi information om namn och kontaktuppgifter.

– När du ger en gåva samlar vi information om namn, kontaktuppgifter och debiteringsuppgifter.

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt. Dina personuppgifter sparas tills du meddelar att du vill att vi raderar dem. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag.

 

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnar registreras i vår databas och därefter använder vi dem för att bjuda in till aktiviteter och när du medverkar vid event samt för att delge information när vi berättar om vår verksamhet via brev, sms, e-post, publikationer eller telefon samt för uppföljning och utveckling av FÖRENINGEN FÖR GATUBARN I NEPAL.

 

4. Vem tar del av dina personuppgifter?

FÖRENINGEN FÖR GATUBARN I NEPAL kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

 

5. Säkerhet

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

 

6. Dina rättigheter

 

6.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga. Du kan även själv logga in och läsa vad som finns lagrat om dig och rätta felaktigheter.

 

6.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till varför de samlades in och FÖRENINGEN FÖR GATUBARN I NEPAL kommer att radera personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har även rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse samt för direkt marknadsföring.

 

6.3 Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Personuppgiftsbehandling som sker för att föra statistik, för marknadsföring samt för uppföljning och utveckling av FÖRENINGEN FÖR GATUBARN I NEPAL verksamhet sker för att uppfylla FÖRENINGEN FÖR GATUBARN I NEPAL berättigade intressen. Du kommer alltid att ges tillfälle att motsätta dig direkt marknadsföring från oss.

 

6.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall.
1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
2. Om du anser att personuppgiftsbehandlingen är otillåten men du föredrar att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att vi raderar dessa.
3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver personuppgifterna för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.

Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse enligt punkt 6.3 ovan.En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas av oss om inte du samtycker till fortsatt behandling.

 

6.5 Utövande av rättigheter

Om du vill använda någon eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt. Om vi inte beviljar din begäran kommer vi informera dig om detta samt skälen till sådant beslut.

 

7. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med FÖRENINGEN FÖR GATUBARN I NEPAL behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran om användandet av dina rättigheter kan du vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

 

8. Förändringar av integritetspolicyn

I det fall att integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att finnas på http://www.gatubarnnepal.net. Vid omfattande förändringar av integritetspolicyn kan FÖRENINGEN FÖR GATUBARN I NEPAL också komma att informera om ändringarna via t ex e-post.

 

9. Frågor och hjälp

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp. Du når oss på telefon 070-0435731 eller via mejl på info@gatubarnnepal.net. Vår postadress är,

FÖRENINGEN FÖR GATUBARN I NEPAL
c/o Kjell Lundberg
Lejongapsvägen 2
72246 Västerås